آموزش 0 تا 100 گرامر ماضی بعید در ترکی استانبولی

آموزش گرامر ترکی استانبولی
ماضی بعید در ترکی استانبولی

در این مقاله به آموزش 0 تا 100 گرامر ماضی بعید در ترکی استانبولی خواهیم پرداخت، در زبان ترکی استانبولی ما از زمان گذشته ساده و زمان گذشته نقلی زیاد استفاده می‌کنیم اما اگر بخواهیم موضوع یا اتفاقی را تعریف کنیم که در گذشته دور رخ داده و این اتفاق در همان زمان گذشته پایان یافته، ما از ماضی بعید استفاده می‌کنیم. برای آشنایی بیشتر با ماضی بعید در ترکی استانبولی و تفاوت آن با ماضی نقلی به مثال‌های زیر توجه کنید.

آشنایی با ساختار ماضی بعید در ترکی استانبولی

ماضی ساده: ali gitti  (علی رفت)

ماضی نقلی: ali gitmiş  (علی رفته)

ماضی بعید:  ali gitmişti  (علی رفته بود)

در ماضی ساده یا همان گذشته ساده، وقتی بخواهیم از اتفاقی که در گذشته رخ داده و ما از وقوع آن اطمینان کامل داریم حرف بزنیم از زمان گذشته ساده استفاده می‌کنیم

علی به مدرسه رفت

Ali okula gitti

در ماضی نقلی وقتی بخواهیم در مورد موضوعی که خودمان از آن اطمینان نداریم (شنیده‌ایم اما ندیده‌ایم) و در گذشته رخ داده حرف بزنیم یا آن را روایت کنیم از آن استفاده می‌‌کنیم.

۱. فرد وقوع فعل را از کسی یا منبعی دیگر شنیده است و آن را نقل می‌کند

۲. بعداً فهمیده اتفاق افتاده و متوجه شده است.

۳. به صحت و درستی موضوعی که شنیده مطمئن نیست.

علی به مدرسه رفته

ali okula gitmiş

(شنیده که علی به مدرسه رفته اما خودش ندیده و ۱۰۰ درصد اطمینان ندارد که علی به مدرسه رفته است)

در این سه حالت ما از ماضی نقلی که با پسوند (miş) می‌آید استفاده می‌کنیم

کاربردهای ماضی بعید در ترکی استانبولی

ماضی بعید در ترکی استانبولی از دو ماضی ساده و نقلی است و همانطور که از اسمش مشخص است ( بعید ) به معنی دور است.

۱. برای بیان اتفاقی که در زمان گذشته دور رخ داده است

۲. برای بیان فعلی که پیش از فعل دیگر رخ داده است.

علی به مدرسه رفته بود

Ali okula gitmişti 

در زبان فارسی از بودم، بودی، بود و… برای ساخت ماضی بعید استفاده می‌شود و اما برای ماضی بعید از mıştı / -mişti / -muştu / -müştü- استفاده می‌شود، که در ادامه مقاله آموزش 0 تا 100 گرامر ماضی بعید در ترکی استانبولی با مثال با این پسوندها آشنا خواهیم شد. برای اینکه مفهوم ماضی بعید در ترکی استانبولی را بهتر متوجه شوید حتمن صرف افعال ترکی استانبولی را آموزش ببنید.

آموزش 0 تا 100 گرامر ماضی بعید در ترکی استانبولی

آموزش صرف ماضی بعید در ترکی استانبولی

برای صرف کردن ماضی بعید ابتدا باید با  شکل ساختار یا فرمول ساخت ماضی بعید آشنا شویم، شکل ساختار به این صورت است:

پسوند شخص + پسوندهای ماضی بعید + بن فعل

git + mişti + m

پسوندهای ماضی بعید در ترکی استانبولی

همینطور که می‌دانید زبان ترکی استانبولی، زبانی آوایی است، یعنی با توجه به آخرین حرف صدادار کلمه، پسوندها هم باید تغییر کنند.

اگر آخرین حرف صدا دار بن فعل دو حرف صدا دار بزرگ a ,ı باشد، باید از پسوند mıştı استفاده کنیم.

اگر آخرین حرف صدا دار بن فعل دو حرف صدا دار کوچک e ,i باشد، باید از پسوند mişti استفاده کنیم.

اگر آخرین حرف صدا دار بن فعل دو حرف صدا دار بزرگ u ,o باشد، باید از پسوند muştu استفاده کنیم.

اگر آخرین حرف صدا دار بن فعل دو حرف صدا دار کوچک ü, ö باشد، باید از پسوند müştü استفاده کنیم.

 

پسوند ماضی بعید آخرین حرف صدا دار بن فعل
mıştı  a ,ı
mişti e ,i
muştu-  u ,o
müştü ü, ö

 

برای یادگیری بهتر زبان ترکی استانبولی و زمان‌ها مختلف در زبان ترکی توصیه می‌شود دوره آنلاین زبان ترکی استانبولی را تهیه کنید تا به راحتی با گرامر ترکی استانبولی آشنا شوید.

پسوندهای شخص ماضی بعید در ترکی استانبولی

در زبان ترکی استانبولی ضمایر شخصی به این صورت زیر است:

ben  (من، اول شخص مفرد)

sen (تو، دوم شخصی مفرد)

o (او، سوم شخص مفرد)

biz (ما، اول شخص جمع)

siz (شما، دوم شخصی جمع)

onlar (آنها، سوم شخصی جمع)

با توجه به شکل ساختار (فرمول ساخت)  ماضی بعید که در بالاتر آورده شد، بعد از پسوند زمان ماضی بعید ما باید پسوند شخص را بیاوریم، که با توجه با ضمایر شخصی پسوند شخص هم تغییر می‌کند. البته این نکته را بگویم که پسوندهای شخص در ماضی بعید در ترکی استانبولی همانند پسوندهای شخص در ماضی ساده است. به جدول زیر دقت کنید

m ben  (من، اول شخص مفرد)
n- sen (تو، دوم شخصی مفرد)
___(ندارد) o (او، سوم شخص مفرد)
k- biz (ما، اول شخص جمع)
niz-/ nız-/ nuz/-nüz- siz (شما، دوم شخصی جمع)
lar/ -ler- onlar (آنها، سوم شخصی جمع)

صرف افعال ماضی بعید در ترکی استانبولی

خب در ادامه آموزش 0 تا 100 گرامر ماضی بعید در ترکی استانبولی برای اینکه این گرامر را بهتر متوجه شوید چند فعل را با هم صرف خواهیم کرد، برای تقویت مکالمه و صرف بهتر فعل‌ها هم میتوانید با مراجعه به صفحه اپ آموزش زبان ترکی استانبولی با بهترین اپلیکیشن‌های موبایل برای یادگیری زبان ترکی استانبولی آشنا شوید.

پسوندهای شخص ماضی بعید در ترکی استانبولی

فعل اول almak به معنی گرفتن است که با حذف کردن mak از آخر فعل، بن فعل بدست می‌آید و به آخرین حرف صدادار بن فعل دقت می‌کنیم که حرف a است و باید از پسوند mıştıاستفاده کنیم.

من گرفته بودم Ben almıştım
تو گرفته بودی Sen almıştın
او گرفته بود O almıştı
ما گرفته بودیم biz almıştık
شما گرفته بودید Siz almıştınız
آنها گرفته بودند onlar alıştılar

فعل بعدی gitmek به معنی رفتن است که با حذف کردن mek از آخر فعل، بن فعل بدست می‌آید و به آخرین حرف صدادار بن فعل دقت می‌کنیم که حرف i است و باید از پسوند miştiاستفاده کنیم.

من رفته بودم Ben gitmiştim
تو رفته بودی Sen gitmiştin
او رفته بود O gitmişti
ما رفته بودیم biz gitmiştik
شما رفته بودید Siz gitmiştiniz
آنها رفته بودند onlar gitmiştiler

فعل سوم okumak به معنی خواندن است که با حذف کردن mak از آخر فعل، بن فعل بدست می‌آید و به آخرین حرف صدادار بن فعل دقت می‌کنیم که حرف u است و باید از پسوند muştuاستفاده کنیم.

من خوانده بودم Ben okumuştum
تو خوانده بودی Sen okumuştun
او خوانده بود O okumuştu
ما خوانده بودیم biz okumuştuk
شما خوانده بودید Siz okumuştunuz
آنها خوانده بودند onlar okumuştular

فعل آخر görmek به معنی دیدن است که با حذف کردن mek از آخر فعل، بن فعل بدست می‌آید و به آخرین حرف صدادار بن فعل دقت می‌کنیم که حرف ö است و باید از پسوند müştü استفاده کنیم.

من دیده بودم Ben görmüştüm
تو دیده بودی Sen görmüştün
او دیده بود O görmüştü
ما دیده بودیم biz görmüştük
شما دیده بودید Siz görmüştünüz
آنها دیده بودند onlar görmüştüler

برای اینکه از گرامر ماضی بعید در ترکی استانبولی به بهترین نحو بتوانید استفاده کنید، سعی کنید در کنار گرامرهای ترکی استانبولی، به صفحه آموزش لغات ترکی استانبولی هم سر بزنید تا بتوانید مکالمه خوبی را با استفاده از این محتوا داشته باشید.

سوالی ماضی بعید در ترکی استانبولی

برای سوالی کردن ماضی بعید از چهار پسوند سوالی mı / mi / mu / mü استفاده می‌کنیم. گرامر ماضی بعید در ترکی استانبولی یکی از ساده‌ترین گرامرهای زبان ترکی استانبولی است که البته باید قبل از این درس آشنایی کوچکی یا سایر گرامرها داشته باشید، زمان گسترده در ترکی استانبولی هم یکی از پر کاربردترین گرامرهای زبان ترکی استانبولی است که می‌توانید در کنار این کنار آن را هم آموزش ببنید. به پسوندهای ماضی بعید در جدول زیر دقت کنید.

پسوند ماضی بعید آخرین حرف صدا دار
 a ,ı
mi e ,i
mu-  u ,o
ü, ö

به شکل ساختار حالت سوالی ماضی بعید در ترکی استانبولی دقت کنید:

پسوند شخص+ پسوند زمان گذشته + y میانجی + پسوند سوالی + پسوندهای  mış /-miş/ –muş /-müş- + بن فعل

git + miş + mi + y + di +n

دقت داشته باشید در حالت سوالی ماضی بعید در ترکی استانبولی، بین پسوند سوالی و پسوند شخص،  y میانجی  قرار می‌گیرد.

من گرفته بودم؟ ?Ben almış mıydım
تو گرفته بودی؟ ?Sen almış mıydın
او گرفته بود؟ ?O almış mıydı
ما گرفته بودیم؟ ?biz almış mıydık
شما گرفته بودید؟ ?Siz almış mıydınız
آنها گرفته بودند؟ ?onlar almış mıydılar

منفی ماضی بعید در ترکی استانبولی

منفی ماضی بعید در ترکی استانبولی

برای منفی کردن ماضی بعید در ترکی استانبولی ما با توجه به آخرین حرف صدادار بن فعل از دو پسوند ma / -me- استفاده می‌کنیم، یعنی برای آن بن فعل‌هایی که آخرین حرف صدادار آنها از گروه صدادارهای بزرگ باشد از پسوند منفی ma- و برای آن بن فعل‌هایی که آخرین حرف صدادار آنها از گروه حروف صدادار کوچک باشد از me- استفاده می‌کنیم.

 

پسوند منفی ماضی بعید آخرین حرف صدا دار بن فعل
ma a ,ı ,u ,o
me e ,i ,ü ,ö

به شکل ساختار حالت منفی ماضی بعید  دقت کنید:

پسوند شخص+ پسوند زمان گذشته (ti/-tı-) + پسوند mış /-miş- + پسوندهای منفی ماضی بعید  + بن فعل

git + me + miş + ti + n

به مثال زیر توجه کنید:

من ندیده بودم Ben görmemiştim
تو ندیده بودی Sen görmemiştin
او ندیده بود O görmemişti
ما ندیده بودیم biz görmemiştik
شما ندیده بودید Siz görmemiştiniz
آنها ندیده بودند onlar görmemiştiler

در این مقاله به آموزش 0 تا 100 گرامر ماضی بعید در ترکی استانبولی پرداختیم فکر می‌کنم با خواندن این مقاله هیچ سوال و ابهامی در مورد ماضی بعید برایتان پیش نیاید، اما اگر بخشی از این آموزش را متوجه نشدید در پایین همین مقاله برای من بنویسید. در انتها اگر تا به الان ترکی استانبولی را به خوبی آموزش ندیده‌اید سعی کنید از ابتدایی‌ترین مکالمات مانند سلام به ترکی شروع کنید.

پسوند ماضی بعید 

müştü/-muştu/ -mişti-/mıştı-

پسوندهای شخص 

m-/-n/—-/-k/-niz -nız/ -nuz/-nüz/-lar-/ -ler-

با آرزوی موفقیت

محمود قیمی

دوست داری همین امروز شروع کنی؟ دوره رایگان برات مناسبه

490.000توماندسترسی رایگان
ثبت نام دوره
مشاوره رایگان 0912 - 5192095

مقالات مشابه

نظرات کاربران

تمام حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به زبان ترکی می‌باشد.

سبد خرید

Empty cart هنوز هیچ دوره ای اضافه نکرده اید.