اصطلاحات ریاضی به زبان ترکی استانبولی (اصطلاحات پایه + پیشرفته)

آموزش لغات ترکی استانبولی
ریاضی به زبان ترکی استانبولی

شاید یکی از سخت‌ترین درس‌ها در تمام دوران مدرسه و دانشگاه ریاضی باشد، البته این سختی زمان مضاعف خواهد شد که ریاضی را بخواهیم به زبان دیگری هم یاد بگیریم، در این مقاله سعی دارم شما را با اصطلاحات ریاضی به زبان ترکی استانبولی (اصطلاحات پایه + پیشرفته) آشنا کنم تا شما زبان آموز عزیزی که قصد تحصیل در ترکیه را دارید بتوانید از این اصطلاحات استفاده کنید.

اصطلاحات ریاضی به زبان ترکی استانبولی

در ابتدای این مقاله به سراغ اصطلاحات ابتدایی ریاضی خواهیم رفت و قبل از شروع این اصطلاحات اگر تا الان زبان ترکی استانبولی را به خوبی یاد نگرفته‌اید پیشنهاد می‌شود ابتدا به صفحه دوره آموزش زبان ترکی استانبولی بروید تا زبان ترکی استانبولی را به راحتی آموزش ببنید تا بتوانید از این اصطلاحات و کلمات پر کاربرد ریاضی به زبان ترکی استانبولی به درستی در استفاده کنید.

ریاضی Matematik
علائم ریاضی matematik sembolleri
اصطلاحات ریاضی matematik terimleri
امتحان ریاضی  matematik sınavı
ارقام Rakamlar
شماره Numara
عدد Sayı
اعداد طبیعی Doğal Sayılar
اعداد صحیح Tam Sayılar
اعداد گویا Rasyonel Sayılar
اعداد گنگ İrrasyonel Sayılar
اعداد حقیقی Gerçek(Reel) Sayılar
اعداد مختلط Karmaşık Sayılar
اعداد فرد Tek sayılar
اعداد زوج Çift sayılar
اعداد صحیح مثبت Pozitif tam sayılar
اعدا صحیح منفی Negatif tam sayılar
اعدا اول Asal sayılar
اعدا ترتیبی Sıra sayıları
اعداد کسری Kesir sayıları
مجموعه اعداد Sayı kümeleri
ریاضیدان Matematikçi

مطمئناً شما دوست عزیزی که در حال خواندن این مقاله هستید تا حدود زیادی به زبان ترکی استانبولی آشنایی دارید، اما برای عزیزانی که در سطح مبتدی قرار دارند پیشنهاد می‌کنم حتمن مقاله اعداد به ترکی استانبولی با تلفظ فارسی را حتمن مطالعه کنند تا با اعداد به ترکی استانبولی آشنایی بیشتری داشته باشند.

اشکال هندسی به ترکی استانبولی

اصطلاحات پیشرفته ریاضی به ترکی استانبولی

در این بخش از اصطلاحات به کلمات تخصصی‌تر از ریاضی می‌پردازیم، کلماتی که در دروس پیشرفته ریاضی به ترکی استانبولی کاربرد بیشتری دارد. علاوره بر یادگیری این اصطلاحات سعی کنید زمانی را هم برای اموزش مکالمه ترکی استانبولی خود قرار دهید تا در کنار اصطلاحات و کلمات مهم ترکی استانبولی بتوانید به خوبی مکالمه داشته باشید.

معادله denklem
عامل، فاکتور faktör
نتیجه sonuç
نتیجه Çarpım
مجموع toplam
تفاوت fark
اصطلاح terim
سهم pay
قسم ، بخش bölüm
مقسوم bölünen
مخرج payda
ریشه دوم Karekök
ریشه kök
مساحت Alan
حجم hacim
محیط çevre
قطر Çap
شعاع Yarıçap
عرض En
ارتفاع yükseklik
طول uzunluk
درصد Yüzde
عمود، عمودی dikey
زاویه köşegen
پاره خط doğru parçası
موازی paralel
نقطه تقاطع Kesişme Noktası
مجهول bilinmeyen
هندسه geometri
جبر cebir
مختصات koordinat
آمار İstatistikler
مثلثات trigonometri
ترکیبات kombinasyonlar
محور افقی apsis
دنباله صعودی و نزولی Artan ve Azalan Dizi
وتر  Hipotenüs
زاویه Açı
قضیه  teorem
سینوس Sinüs
کوسینوس Kosinüs
تانژانت Tanjant
کوتانژانت Kotanjant
مشتق türev
ضد مشتق Ters türev
پیوسته Sürekli
ناپیوسته Süreksiz
خط مماس Teğet doğrusu
ادغام İntegrasyon
حالت اولیه Başlangıç durumu
شیب Eğim
تقاطع Kesişim
قاعده زنجیره‌ای Zincir kuralı  

به این نکته مهم توجه داشته باشید که در کنار یادگیری اصطلاحات ریاضی به زبان ترکی استانبولی (اصطلاحات پایه + پیشرفته) سعی کنید گرامر ترکی استانبولی را هم به خوبی آموزش ببینید، برای این منظور حتمن به صفحه مربوطه بروید تا به صورت کاملا رایگان و ویدیویی با گرامر ترکی استانبولی آشنایی پیدا کنید.

اشکال هندسی به ترکی استانبولی

در ادامه مقاله اشکال هندسی به ترکی استانبولی را یاد خواهیم گرفت که علاوه بر استفاده این لغات در دروس ریاضی از این اصطلاحات در مکالمات روزانه هم کم و بیش استفاده می‌شود، پس سعی کنید به خوبی این اصطلاحات را با تلفظ درست یاد بگیرید و با رفتن به صفحه کتاب های ترکی استانبولی با متدهای مختلف آموزش زبان ترکی استانبولی آشنا شوید تا پروسه یادگیری زبان برایتان راحت‌تر شود.

مربع kare
دایره daire
مثلث üçgen
متساوی الساقین ikizkenar
عمود dik
متساوی الضلاع eşkenar
مستطیل dikdörtgen
مثلث متساوی الضلاع eşkenar dörtgen
مکعب küp
دایره  çember
منشور مربع Kare Prizma
منشور مثلثی Üçgen Prizma
منشور مستطیلی dikdörtgenler prizması
استوانه silindir
کره Küre
مخروط koni
پنج ضلعی  beşgen
هشت ضلعی Sekizgen
بیضی Oval
هرم  piramit

مربع به ترکی استانبولی

جمع و تفریق به ترکی استانبولی

شاید یکی از مهمترین و ابتدایی‌ترین اصطلاحات ریاضی به زبان ترکی استانبولی، یادگیری جمع و تفریق و ضرب و تقسیم به ترکی استانبولی باشد که ضرورت خیلی زیادی دارد، در جدول پایین  اصطلاحات مربوط به عملگرها به ترکی استانبولی را قرار داده‌ام تا بتوانید به صورت کامل با این اصطلاحات مهم ریاضی به ترکی استانبولی آشنا شوید.

به علاوه ، جمع artı
منها، منفی eksi
تقسیم bölü
ضربدر çarpı
برابر است… eşittir
اضافه کردن eklemek
منها کردن çıkarmak
تقسیم کردن bölmek
ضرب کردن çarpmak
بزرگتر است از büyüktür
کوچکتر است از küçüktür
بزرگتر مساوی از büyük eşittir
کوچکتر مساوی از küçük eşittir
مساوی نیست eşit değildir

اصطلاحات ریاضی به زبان ترکی استانبولی (اصطلاحات پایه + پیشرفته)

کسرها به ترکی استانبولی

در این جدول با اعداد اعشاری به ترکی استانبولی آشنا می‌شوید که با توجه به ساختار این اعداد که در جدول آورده شده است می‌توانید هر عددی را جایگزین کرده و بسازید‌، البته یادتان باشد که حتمن اعداد به ترکی استانبولی را ابتدا به خوبی یاد گرفته باشید.

1/2 yarım
1/3 üç’te bir
1/4 dört’te bir
1/5 beş’te bir
1/6 altı’da bir
2/3 üç’te iki
3/4 üç çeyrek
1/8 sekiz’de bir
1/10 on’da bir
1/100 yüz’de bir
¼1 bir çeyrek
½1 bir buçuk
¾1 bir ve üç çeyrek
¼2 iki çeyrek
½2 iki buçuk
¾2 iki ve üç çeyrek
¼3 üç çeyrek
¾3  üç ve üç çeyrek

جملات کاربردی ریاضی به ترکی استانبولی

در جدول پایانی به بعضی از جملات مانند: جمع، تفریق، تقسیم، ضرب، کمتر و بیشتر و … می‌پردازیم که تا حد زیادی به جمله سازی درباره ریاضیات به ترکی استانبولی آشنا خواهید شد.

22=20+2 yirmi artı iki eşittir yirmi iki
1=5-4 Beş eksi dört eşittir bir
14=7+7 yedi artı yedi eşittir on dört
30=25+5 yirmi beş artı beş eşittir otuz
35=40-5 Kırk eksi beş eşittir otuz beş
40=50-10  elliden on çıkarıldığında eşittir kırk
20=25-5 yirmi beş eksi beş eşittir yirmi
5=50/10 elli bölü on, beşe eşittir
10=80/8 Seksen bölü sekiz, ona eşittir
48=6*8 Sekiz kere altı, okırk sekize eşittir
10=2*5 İki ile beşin çarpımı ona eşittir
2.55 İki nokta elli beş
25.13 Yirmi beş nokta on üç
x برابر است با y X, y’ye eşit
هفت از دو بزرگتر است yedi, iki’den büyük
۳۰ از ۵۰ کوچکتر است otuz, elli’den küçük
۳ از ۷  کمتره Üç yediden azdır
۵ از  ۲ بزرگتره Beş, ikiden büyüktür

جمع و تفریق به ترکی استانبولی

در این مقاله به بررسی کامل ترین لیست اصطلاحات ریاضی به زبان ترکی استانبولی پرداختیم. این لیست شامل اصطلاحات پایه و پیشرفته ریاضی است و برای افرادی که قصد تحصیل در ترکیه، یا یادگیری زبان ترکی استانبولی را دارند، بسیار مفید خواهد بود. در پایان لغات مهم ریاضی به ترکی استانبولی را با هم چک می‌کنیم.

Sayı (عدد)

Doğal sayılar (اعداد طبیعی)

Tam sayılar (اعداد صحیح)

Rasyonel sayılar (اعداد صحیح)

Reel sayılar (اعداد حقیقی)

Toplama (جمع به ترکی استانبولی)

Çıkarma (تفریق به ترکی استانبولی)

Çarpma (ضرب به ترکی استانبولی)

Bölme (تقسیم به ترکی استانبولی)

kare (مربع به ترکی استانبولی)

daire (دایره به ترکی استانبولی)

üçgen (مثلث به ترکی استانبولی)

dikdörtgen (مستطیل به ترکی استانبولی)

دوستان عزیزی که علاقه‌مند به یادگیری بیشتر لغات و اصطلاحات ترکی استانبولی هستند می‌توانند  اصطلاحات دندانپزشکی به زبان ترکی استانبولی (این اصطلاحات برای دوستانی که در ترکیه پزشکی میخوانند هم مناسب است) در کنار اصطلاحات ریاضی به زبان ترکی استانبولی یاد بگیرند.

با آرزوی موفقیت

محمود قیمی

دوست داری همین امروز شروع کنی؟ دوره رایگان برات مناسبه

490.000توماندسترسی رایگان
ثبت نام دوره
مشاوره رایگان 0912 - 5192095

مقالات مشابه

نظرات کاربران

تمام حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به زبان ترکی می‌باشد.

سبد خرید

Empty cart هنوز هیچ دوره ای اضافه نکرده اید.